Cenník

Príležitostné líčenie

cena je vrátane umelých trsov rias

45€

Denné líčenie

v cene nie sú zahrnuté umelé trsy rias

40€

Svadobné líčenie

cena je vrátane umelých trsov rias

50€

Skúška svadobného líčenia

v cene nie sú zahrnuté umelé trsy rias

45€

Trsy rias/umelé riasy

5€/ zadarmo

Svadobný účes

cena závisí podľa náročnosti

30-40€

Príležitostný účes

30€

Úprava vlasov - žehlenie, vlny

20€

Skupinový kurz sebalíčenia

2 - 5 osôb naraz

80€

Individuálny kurz sebalíčenia

1 osoba 

100€

Vizážistický kurz líčenia

kurz nie je akreditovaný

180€

Pri každej službe je možné zakúpiť si elektronický alebo tlačený darčekový poukaz, v prípade, že chcete darovať niektorú z mojich služieb. Stačí ma kontaktovať, cena za poukaz je rovnaká ako za danú službu, nemení sa.


CESTOVNÉ NÁKLADY A ADMINISTRATÍVA

Trenčín

bez poplatku

rezervačný poplatok / sprost. služieb

rezervačný poplatok bude odrátaný z celkovej sumy objednaných služieb

50% z celkovej ceny za kompletnú službu

ostatné mestá 

0,2€/km x 2

poplatok za čas strávený navyše

líčenie jednej osoby trvá približne hodinu

20€ každá započatá hodina


- ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

- cenník platný od 1.5.2020.

- ceny nie sú konečné a môžu sa líšiť v závislosti od náročnosti úkonu a množstva spotrebovaného materiálu.

- účesy a úpravu obočia robím iba v prípade objednania si líčenia.

Obchodné podmienky a základné ustanovenia

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2019.

Poskytovateľ:

Fine Gold s.r.o.
Jána Halašu 1
91108 Trenčín
IČO: 52 048 306
DIČ: 2120870301

Nie sme platcami DPH.
Okresný súd Trenčín, Obchodný register, oddiel: Sro, vložka číslo: 37314/R

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Podnikateľom je osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.
Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a kupujúcim.
Službami sa rozumejú všetky služby uvedené v ponuke na www.kristinprettiness.webnode.sk (Kristin Prettiness Make-up Artist) alebo dohodnuté zástupcami firmy Fine Gold s.r.o. so záujemcom o služby.

Poskytované služby zo strany Fine Gold s.r.o. v rámci Kristin Prettiness Make-up Artist sú nasledujúce:

  • Kurzy vizáže (líčenia, atď.)
  • Služby vizáže
  • Ďalšie špecifické služby dohodnuté medzi záujemcom a poskytovateľom

1. KURZY VIZÁŽE


1.1 Prihláška a rezervácia kurzov

Na všetky ponúkané kurzy sa môže záujemca prihlásiť na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk prostredníctvom elektronického formulára, telefonicky, osobne alebo písomnou formou cez sociálne siete.

Potvrdenie o prijatí prihlášky a rezervácii miesta na kurze zašle poskytovateľ počas pracovných dní do 24 hodín na poskytnutú e-mailovú adresu.


1.2 Úhrada kurzu

Spolu s e-mailom potvrdzujúcim rezerváciu miesta na kurze obdrží objednávateľ aj zálohovú faktúru so splatnosťou 3 dni od vystavenia. Prijatie platby potvrdí poskytovateľ e-mailom. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do doby splatnosti sa rezervácia kurzu ruší. Po obdržaní platby na účet bude objednávateľovi vystavený daňový doklad, ktorý mu bude odoslaný prostredníctvom e-mailu do 2 pracovných dní od obdržania platby na účet.

Objednávateľ uskutoční platbu zálohovej faktúry prevedením platby na nasledovný bankový účet:

TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
číslo účtu: SK3811000000002942065886
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo zálohovej faktúry


1.3 Informácie o kurzoch

  • Informácie o náplni kurzu, mieste konania, maximálnom počte účastníkov a cene sú dostupné v popise kurzov na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk v sekcii Služby.
  • V prípade individuálneho kurzu alebo kurze na mieru sú tieto informácie poskytnuté e-mailom, prípadne telefonicky alebo písomne cez sociálne siete.
  • Potvrdenie rezervácie kurzu sú objednávateľovi poskytnuté po obdržaní prihlášky. Zároveň je objednávateľovi zaslaná zálohová faktúra.
  • Po obdržaní platby sú objednávateľovi do 2 pracovných dní zaslané podrobné informácie organizačného charakteru.
  • Cena kurzovného zahŕňa pomôcky, ktoré budú počas kurzu používané, študijné materiály, drobné občerstvenie, priestory a know-how podávané lektorom.


1.4 Zmeny vo výuke

V prípade neusporiadania kurzu zo strany Fine Gold s.r.o. z dôvodu nepredvídateľných udalostí či zásahu vyššej moci, bude poskytnutý náhradný termín alebo vrátenie kurzovného v plnej výške.


1.5 Storno kurzu

  • Po zaplatení kurzovného je prihlásenie na kurz záväzné. V prípade zrušenia účasti na danom termíne, je možné sa zúčastniť iného termínu, ktorý navrhne poskytovateľ.
  • V prípade, že sa objednávateľ nezúčastní zapleteného kurzu bez upovedomenia poskytovateľa vopred, daný kurz prepadá bez nároku na nový termín.

2. SLUŽBY VIZÁŽE

2.1 Objednávka vizáže

Objednávku služieb vizáže môže spotrebiteľ uskutočniť na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk prostredníctvom elektronického formulára, telefonicky, osobne alebo písomne cez sociálne siete. Pri objednávke je potrebné uviesť termín a miesto využitia služby vizáže. Potvrdenie termínu zašle poskytovateľ počas pracovných dní do 24 hodín na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom.


2.2 Úhrada služieb vizáže

Objednávateľ obdrží zálohovú faktúru za rezervačný poplatok vo výške 50% z celkovej sumy za objednanú službu so splatnosťou do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry. Objednávateľ obdrží daňový doklad po uhradení danej čiastky. Následne je povinný zvyšok čiastky uhradiť najneskôr v deň vykonania služby v hotovosti bezprostredne po vykonaní služby. Rovnako objednávateľ obdrží daňový doklad. Cenník ponúkaných služieb je verejne dostupný na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk . V prípade špecifických požiadaviek zo strany objednávateľa môže byť cena upravená podľa náročnosti služieb vizáže. S cenou je objednávateľ oboznámený vždy vopred.

V prípade, že bude služba vizáže poskytovaná mimo východzieho miesta stanoveného poskytovateľom, účtuje sa poplatok za dopravu podľa aktuálneho cenníka uvedeného na www.kristinprettiness.sk. Rovnako v prípade, že bude poskytovateľ nútený stráviť na danom mieste viac času, ako je definované v platnom cenníku, účtuje si poskytovateľ poplatok za čas strávený navyše podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.kristinprettiness.sk

Objednávateľ uskutoční platbu faktúry prevedením platby na nasledovný bankový účet:

TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
číslo účtu: SK3811000000002942065886
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo zálohovej faktúry


2.3 Objednanie skúšky vizáže

V prípade objednania skúšky vizáže objednávateľ postupuje rovnako ako v prípade objednania vizáže uvedenej v bode 2.1. V tomto prípade je potrebné uviesť 2 termíny - termín skúšky vizáže a termín vizáže. Termín skúšky vizáže za zvýhodnenú cenu je možný len v pracovné dni od pondelka do štvrtku. Cena skúšky vizáže je dostupná na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk . Skúška vizáže je poskytovaná len osobe, ktorá má objednaný a rezervovaný termín vizáže.


2.4 Storno vizáže

V prípade objednávky služby vizáže spotrebiteľom je možné zrušiť objednávku 30 dní pred realizáciou. V prípade zrušenia v kratšom časovom horizonte bude spotrebiteľovi účtovaný storno poplatok vo výške zvyšku sumy objednanej služby. V prípade zrušenia termínu danej služby zo strany Fine Gold s.r.o. (Kristin Prettines Make-up Artist) z dôvodu nepredvídateľných udalostí či zásahu vyššej moci, bude vrátený rezervačný poplatok v plnej výške.

3. ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ SLUŽBY


3.1 Objednávka špecifických služieb

Špecifickými službami Kristin Prettiness Make-up Artist sa rozumejú: služby vizáže a poradenstva, styling a vizáž modeliek na módne prehliadky, fotenia na účely propagácie, organizácia a koordinácia eventov a ďalšie doplnkové služby na mieru. Záujemca môže objednávku špecifických služieb uskutočniť telefonicky na telefónnom čísle +421917642080 alebo na emailovej adrese kristin.palova@gmail.com. Pri objednávke je potrebné uviesť termín, miesto využitia služby a podrobnosti služieb o ktoré má objednávajúci záujem. Následne budú dohodnuté podmienky spolupráce a bude vypracovaná cenová ponuka.


3.2 Úhrada špecifických služieb

Cenová ponuka bude vypracovaná na základe požiadaviek klienta a náročnosti služieb. Spolu s e-mailom potvrdzujúcim objednávku špecifických služieb obdrží objednávateľ aj zálohovú faktúru vo výške zálohy 50 % z celkovej sumy so splatnosťou do 3 pracovných dní od vystavenia. Prijatie platby potvrdí poskytovateľ e-mailom. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do doby splatnosti sa objednávka služieb ruší.

Po realizácii zákazky obdrží objednávateľ faktúru vo výške zvyšných 50 % z celkovej sumy so splatnosťou do 3 pracovných dní. Táto faktúra slúži zároveň ako daňový doklad. O obdržaní platby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom mailu.

Objednávateľ uskutoční platbu faktúry prevedením platby na nasledovný bankový účet:

TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
číslo účtu: SK3811000000002942065886
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo zálohovej faktúry


3.3 Storno služieb

Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví bez upovedomenia poskytovateľa v termíne objednávky a služba vizáže neprebehne alebo termín zruší, nemá nárok na vrátenie peňazí ani na náhradný termín. V prípade zrušenia termínu danej služby zo strany Fine Gold s.r.o. z dôvodu nepredvídateľných udalostí či zásahu vyššej moci, bude vrátený rezervačný poplatok v plnej výške.