Cenník

Príležitostné líčenie

v cene sú zahrnuté umelé trsy rias

50€

Denné líčenie

v cene nie sú zahrnuté umelé trsy rias

45€

Svadobné líčenie

cena je vrátane umelých trsov rias

60€

Skúška svadobného líčenia - prvá fáza*

v cene nie sú zahrnuté umelé trsy rias

60 minút

- každá ďalšia skúška líčenia 30 eur

50€

Skúška svadobného účesu - prvá fáza*

30 - 40 minút

- každá ďalšia skúška účesu 20 eur

30€

Trsy rias/umelé riasy

5€/ zadarmo

Svadobný účes

cena závisí podľa náročnosti

30-40€

Príležitostný účes 

30€

Úprava vlasov - žehlenie

20€

Skupinový kurz sebalíčenia

2 - 5 osôb naraz

80€

Individuálny kurz sebalíčenia

1 osoba 

100€

Vizážistický kurz líčenia

kurz nie je akreditovaný

200€

Prettinesshooting 

Balík PRETTY

100€

Prettinesshooting

Balík PRETTY FASHION

120€

Prettinesshooting

Balík PRETTY ART

150€

Prettinesshooting

Balík PRETTY BEAUTY

170€

Pri každej službe je možné zakúpiť si elektronický alebo tlačený darčekový poukaz, v prípade, že chcete darovať niektorú z mojich služieb. Stačí ma kontaktovať, cena za poukaz je rovnaká ako za danú službu, nemení sa. Darčekový poukaz je štandardne platný jeden rok od vystavenia. 

*V prípade, že pri prvej skúške líčenia alebo účesu nestihneme doladiť všetky detaily za vyhradený čas, alebo budete chcieť zmenu, môžeme dohodnúť ďalší termín skúšky za zvýhodnenú cenu.


CESTOVNÉ NÁKLADY A ADMINISTRATÍVA

Trenčín a okolie do 25 km

opustenie východzieho miesta 
Pod Sokolice 19

10€/jednorazový poplatok

rezervačný poplatok / sprost. služieb

rezervačný poplatok bude odrátaný z celkovej sumy objednaných služieb


50% z celkovej ceny za kompletnú službu

ostatné mestá od 25 km od TN

0,2€/km x 2


- ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

- cenník platný od 1.10.2021.

- ceny nie sú konečné a môžu sa líšiť v závislosti od náročnosti úkonu a množstva spotrebovaného materiálu.

- úhradou rezervačného poplatku automaticky súhlasíte s obchodnými podmienkami

- účesy a úpravu obočia robím iba v prípade objednania si líčenia.

Obchodné podmienky a základné ustanovenia

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2019.

Poskytovateľ:

Fine Gold s.r.o.
Jána Halašu 1
91108 Trenčín
IČO: 52 048 306
DIČ: 2120870301

Nie sme platcami DPH.
Okresný súd Trenčín, Obchodný register, oddiel: Sro, vložka číslo: 37314/R

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Podnikateľom je osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.
Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a kupujúcim.
Službami sa rozumejú všetky služby uvedené v ponuke na www.kristinprettiness.webnode.sk (Kristin Prettiness Make-up Artist) alebo dohodnuté zástupcami firmy Fine Gold s.r.o. so záujemcom o služby.

Poskytované služby zo strany Fine Gold s.r.o. v rámci Kristin Prettiness Make-up Artist sú nasledujúce:

  • Kurzy vizáže (líčenia, atď.)
  • Služby vizáže
  • Ďalšie špecifické služby dohodnuté medzi záujemcom a poskytovateľom

1. KURZY VIZÁŽE


1.1 Prihláška a rezervácia kurzov

Na všetky ponúkané kurzy sa môže záujemca prihlásiť na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk prostredníctvom elektronického formulára, telefonicky, osobne alebo písomnou formou cez sociálne siete.

Potvrdenie o prijatí prihlášky a rezervácii miesta na kurze zašle poskytovateľ počas pracovných dní do 48 hodín na poskytnutú e-mailovú adresu.


1.2 Úhrada kurzu

Spolu s e-mailom potvrdzujúcim rezerváciu miesta na kurze obdrží objednávateľ aj faktúru so splatnosťou 3 dni od vystavenia. Prijatie platby potvrdí poskytovateľ e-mailom. V prípade neuhradenia faktúry do doby splatnosti sa rezervácia kurzu ruší. 

Objednávateľ uskutoční platbu faktúry prevedením platby na nasledovný bankový účet:

TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
číslo účtu: SK3811000000002942065886
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo faktúry

Táto faktúra slúži zároveň ako daňový doklad.


1.3 Informácie o kurzoch

  • Informácie o náplni kurzu, mieste konania, maximálnom počte účastníkov a cene sú dostupné v popise kurzov na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk v sekcii Služby.
  • V prípade individuálneho kurzu alebo kurze na mieru sú tieto informácie poskytnuté e-mailom, prípadne telefonicky alebo písomne cez sociálne siete.
  • Potvrdenie rezervácie kurzu sú objednávateľovi poskytnuté po obdržaní prihlášky. Zároveň je objednávateľovi zaslaná zálohová faktúra.
  • Po obdržaní platby sú objednávateľovi do 2 pracovných dní zaslané podrobné informácie organizačného charakteru.
  • Cena kurzovného zahŕňa pomôcky, ktoré budú počas kurzu používané, študijné materiály, drobné občerstvenie, priestory a know-how podávané lektorom.


1.4 Zmeny vo výuke

V prípade neusporiadania kurzu zo strany Fine Gold s.r.o. z dôvodu nepredvídateľných udalostí či zásahu vyššej moci, bude poskytnutý náhradný termín alebo vrátenie kurzovného v plnej výške.


1.5 Storno kurzu

  • Po zaplatení kurzovného je prihlásenie na kurz záväzné. V prípade zrušenia účasti na danom termíne, je možné sa zúčastniť iného termínu, ktorý navrhne poskytovateľ.
  • V prípade, že sa objednávateľ nezúčastní zapleteného kurzu bez upovedomenia poskytovateľa vopred, daný kurz prepadá bez nároku na nový termín.

2. SLUŽBY VIZÁŽE

2.1 Objednávka vizáže

Objednávku služieb vizáže môže spotrebiteľ uskutočniť na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk prostredníctvom elektronického formulára, telefonicky, osobne alebo písomne cez sociálne siete. Pri objednávke je potrebné uviesť termín, počet osôb a miesto využitia služby vizáže. Potvrdenie termínu zašle poskytovateľ počas pracovných dní do 48 hodín na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom.


2.2 Úhrada služieb vizáže

Objednávateľ obdrží faktúru za rezervačný poplatok vo výške 50% z celkovej sumy za objednanú službu so splatnosťou do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry. Následne je povinný zvyšok čiastky uhradiť najneskôr v deň vykonania služby v hotovosti bezprostredne po vykonaní služby, alebo pred termínom prevodom na účet. Cenník ponúkaných služieb je verejne dostupný na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk . V prípade špecifických požiadaviek zo strany objednávateľa môže byť cena upravená podľa náročnosti služieb vizáže. S cenou je objednávateľ oboznámený vždy vopred.

V prípade, že bude služba vizáže poskytovaná mimo východzieho miesta stanoveného poskytovateľom, účtuje sa poplatok za dopravu podľa aktuálneho cenníka uvedeného na www.kristinprettiness.sk. Rovnako v prípade, že bude poskytovateľ nútený stráviť na danom mieste viac času, ako je definované v platnom cenníku, účtuje si poskytovateľ poplatok za čas strávený navyše podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.kristinprettiness.sk

Objednávateľ uskutoční platbu faktúry prevedením platby na nasledovný bankový účet:

TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
číslo účtu: SK3811000000002942065886
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo faktúry

Táto faktúra slúži zároveň ako daňový doklad.


2.3 Objednanie skúšky vizáže

V prípade objednania skúšky vizáže objednávateľ postupuje rovnako ako v prípade objednania vizáže uvedenej v bode 2.1. V tomto prípade je potrebné uviesť 2 termíny - termín skúšky vizáže a termín vizáže. Termín skúšky vizáže je možný len v pracovné dni od pondelka do štvrtku. Cena skúšky vizáže je dostupná na internetovej stránke www.kristinprettiness.sk . Skúška vizáže je poskytovaná len osobe, ktorá má objednaný a rezervovaný termín vizáže.


2.4 Storno vizáže

V prípade objednávky služby vizáže spotrebiteľom je možné zrušiť objednávku najneskôr 30 dní pred realizáciou. Po individuálnej dohode, je možné presunúť termín líčenia na iný dátum, kedy platba rezervácie neprepadne. Termín je možné presunúť maximálne 2x. V prípade, že náhradný termín nebude poskytovateľovi vyhovovať, alebo sa obe strany nedohodnú, poskytovateľ môže vystaviť poukaz na polovicu zo sumy uhradenej rezervácie na iné využitie služby. Rezervačný poplatok sa v žiadnom prípade nevracia, nakoľko rezervácia je záväzná. 

 V prípade zrušenia v kratšom časovom horizonte bude spotrebiteľovi účtovaný storno poplatok vo výške zvyšku sumy objednanej služby. 

V prípade zrušenia termínu danej služby zo strany Fine Gold s.r.o. (Kristin Prettines Make-up Artist) z dôvodu nepredvídateľných udalostí či zásahu vyššej moci, bude vrátený rezervačný poplatok v plnej výške.

3. ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ SLUŽBY


3.1 Objednávka špecifických služieb

Špecifickými službami Kristin Prettiness Make-up Artist sa rozumejú: služby vizáže a poradenstva, styling a vizáž modeliek na módne prehliadky, fotenia na účely propagácie, organizácia a koordinácia eventov a ďalšie doplnkové služby na mieru. Záujemca môže objednávku špecifických služieb uskutočniť telefonicky na telefónnom čísle +421917642080 alebo na emailovej adrese kristin.palova@gmail.com. Pri objednávke je potrebné uviesť termín, miesto využitia služby a podrobnosti služieb o ktoré má objednávajúci záujem. Následne budú dohodnuté podmienky spolupráce a bude vypracovaná cenová ponuka.


3.2 Úhrada špecifických služieb

Cenová ponuka bude vypracovaná na základe požiadaviek klienta a náročnosti služieb. Spolu s e-mailom potvrdzujúcim objednávku špecifických služieb obdrží objednávateľ aj faktúru vo výške zálohy 50 % z celkovej sumy so splatnosťou do 3 pracovných dní od vystavenia. Prijatie platby potvrdí poskytovateľ e-mailom. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do doby splatnosti sa objednávka služieb ruší.

Po realizácii zákazky obdrží objednávateľ faktúru vo výške zvyšných 50 % z celkovej sumy so splatnosťou do 3 pracovných dní. Táto faktúra slúži zároveň ako daňový doklad. O obdržaní platby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom mailu.

Objednávateľ uskutoční platbu faktúry prevedením platby na nasledovný bankový účet:

TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
číslo účtu: SK3811000000002942065886
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo zálohovej faktúry


3.3 Storno služieb

Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví bez upovedomenia poskytovateľa v termíne objednávky a služba vizáže neprebehne alebo termín zruší, nemá nárok na vrátenie peňazí ani na náhradný termín. 

V prípade zrušenia termínu danej služby zo strany Fine Gold s.r.o. z dôvodu nepredvídateľných udalostí či zásahu vyššej moci, bude vrátený rezervačný poplatok v plnej výške.